Vijesti iz Alohe

Pedagoška osnova ALOHA Mental Arithmetic programa

Pedagoška teorija

Piagetova teorija kognitivnog razvoja

Piagetovo viđenje kognicije

Piaget, jedan od najznačajnijih znanstvenika na području kognicije, interpretira kognitivni razvoj kao proces s više faktora, koji se odvija u nekoliko faza, a svaka faza polaže temelje za iduću.

Mentalna ili kognitivna struktura onoga što Piaget naziva “shemama” (obrascima) je organizirani slijed ili uzorak misli koji se koristi kako bi se nosili sa, ili objasnili neki aspekt vlastitog iskustva. Najranije sheme formiraju se u djetinjstvu, a radi se o motoričkim navikama kao što su dosezanje, držanje ili podizanje predmeta. Kognitivne sheme kasnije će postati mentalne aktivnosti (npr. mentalno zbrajanje ili oduzimanje) koje djeci omogućavaju da barataju informacijama i razmišljaju logički o problemima s kojima se svakodnevno susreću.

Piagetove faze kognitivnog razvoja

 


Konstruktivizam

U glavne predstavnike konstruktivizma ubrajamo J. Piageta i Vygotskog. Piaget se usredotočio na to kako se gradi znanje, počevši od interakcije s okruženjem. S druge strane, Vygotsky se usredotočio na to kako okruženje omogućava unutarnju rekonstrukciju.

Općenito govoreći, konstruktivisti smatraju da se može podučavati, no tijekom učenja svaka osoba rekonstruira svoje vlastito unutrašnje iskustvo. Onda se može reći da se znanje ne može mjeriti, zato što je jedinstveno za svaku pojedinu osobu, ovisno o njihovoj osobnoj unutarnjoj rekonstrukciji. Unutarnja rekonstrukcija zahtijeva asimilaciju i prilagođavanje. Ta dva svojstva su osnova stjecanja novih elementala mentalne sheme.

Teorija igre

Vygotsky je ustanovio da su djeca tijekom igre u stanju biti usredotočena, te mogu pamtiti i prisjećati se zapamćenih informacija.Sve se to postiže na zabavan način, svjesno i bez ikakvih poteškoća. Njegova se teorija naziva konstruktivizmom zato što on tvrdi da djeca kroz igru konstruiraju svoj način učenja i svoju društvenu i kulturnu stvarnost. Igranje s drugom djecom povećava kapacitet poimanja stvarnosti i društvenog okruženja djece.

Igra je za djecu neophodna mentalna i fizička aktivnost koja im omogućava usklađen razvoj. Djeca trebaju igru ne samo kako bi im pružila zadovoljstvo i zabavu, već i za učenje i razumijevanje svijeta (ovaj aspekt je vrlo važan).

Istraživanje kognitivnih sposobnosti i  njihovog odnosa s matematikom

Smatra se da je korištenje konkretnih stvari učinkovito, budući da djeci omogućuje da poimaju matematičke pojmove bez razumijevanja arbitrarnih pisanih matematičkih simbola.

Istraživanja su pokazala da razlika između vještine računanja eksperta i neeksperta ne leži u pojačanoj moždanoj aktivnosti eksperata, nego u korištenju različitih područja mozga tijekom kalkulacija. Eksperti su u stanju brzo izmjenjivati strategije priziva kratkoročnog pamćenja i vrlo učinkovite strategije kodiranja i priziva epizodičnog pamćenja. Ovaj proces odvija se u desnom prefrontalnom i medijalnom temporalnom dijelu mozga.

Opravdanost

Važnost matematike

U današnje vrijeme inovacija u području tehnološkog razvoja, kao i svakodnevnom životu, matematika je znatan oslonac i temelj svih takvih inovacija.

Osnovne operacije zbrajanja, oduzimanja i brojanja potpuno su matematičke po svojoj prirodi i svatko od nas ih koristi u svakodnevnici. S izumom pomagala za računanje, te operacije su nam pojednostavnjene i primijenjeni aspekti matematike se sve više koriste.

Matematika je predmet koji se sastoji od dva aspekta:

Znanje: U matematici postoje pojmovi, definicije, teoremi i aksiomi koje treba znati, a prije toga ih i naučiti.

Vještine: Mnogi se postupci u matematici moraju naučiti izvesti, kao na primjer vještine brojanja, zbrajanja i oduzimanja.

Razumijevanje matematike daje nam mogućnost da razmišljamo lateralno. Te metode doprinijet će našem samopouzdanju, inteligenciji i vještini rješavanja problema. Matematika ima neke karakteristike koje su adekvatne za vježbanje mozga učenika. Te karakteristike su:

 • Jednostavnost
 • Točnost
 • Preciznost
 • Originalnost
 • Povezanost sa stvarnošću

Većina gore navedenih karakteristika proizlazi iz egzaktnosti matematike i bez točnosti, u matematici se ne može ostvariti napredak.

Matematički mozak

Razlika između pojedinaca koji postižu mnogo i onih koji postižu manje ne leži samo u mogućnostima mozga s kojim su se rodili, već i u načinu na koji svoj mozak koriste. Uspješni koriste učinkovitije strategije od onih koji postižu malo. Učenje mentalne aritmetike pomoću abakusa će nam pokazati bolje strategije.

Primjena Piagetove teorije u programu ALOHA mentalne aritmetike

Program ALOHA Mentalne Aritmetike osmišljen je za djecu između 5 i 13 godina starosti, u skladu sa predoperacijskim i operacijskim fazama koje je Piaget naveo.

Tijekom predoperacijske faze, djeca postaju sve vještija u korištenju simbola. Stupci na abakusu stvaraju slike (simbole) koje djeca trebaju interpretirati. Kuglice na abakusu stvaraju sliku koja djeca moraju interpretirati u numeričkom jeziku – jeziku brojeva. Sljedeći bitan faktor u ovoj fazi je pojam konzervacije, odnosno spoznaja da mijenjanje izgleda neke stvari ne mora nužno značiti i promjenu njenih svojstva. U programu ALOHA, djeca razumiju da svaka kuglica ima određenu vrijednost koja se mora uzimati u obzir dok računaju, a ne kuglice same po sebi. Na primjer, sve donje kuglice imaju vrijednost 1, dok gornje imaju vrijednost 5.

Djeca također uče tehniku računanja prstima. Koristeći 10 prstiju, oni mogu ne samo brojati od 0 do 99, već i izvršavati operacije zbrajanja i oduzimanja u tom rasponu.

U fazi konkretnih operacija, po Piagetu, djeca stječu bolje shvaćanje mentalnih operacija.

U programu ALOHA Mentalne Aritmetike, djeca polako počinju koristiti svoj „abakus u glavi“ kako bi izvršili aritmetičke operacije.

Piagetova teorija i učenje pomoću abakusa

Računanje na abakusu odvija se sukladno kognitivnoj teoriji, koja naglašava mentalni razvoj počevši od konkretnog prema konceptualnom, formalnom i simboličkom.

Iako su mnogi provodili istraživanja na području kognitivnog razvoja djece, Jean Piaget je začetnik tog područja. Jean Piaget dijeli intelektualni razvoj na slijedeće faze:

 • Senzomotorička faza: Djeca od rođenja do dvije godine starosti primaju osjete iz kretnje vlastitoga tijela. Abakus im se može dati kao alat za igru.
 • Faza predoperacijske misli: Djeca od druge do sedme godine počinju razvijati svoje razmišljanje koristeći jezik, slova i slike koje su apstraktni simboli. U ovoj fazi mogu naučiti jednostavna slova, brojke i slike. Abakus im se može predstaviti kao alat za računanje pomoću kojeg mogu naučiti brojeve i vrijednosti.
 • Faza konkretnih operacija: U ovom razdoblju djeca se odvajaju od perceptualnih iluzija i usvajaju kognitivne operacija koje će im omogučiti razumijevanje. Upravo rad na abakusu potpomaže ovaj proces.
 • Faza formalnih operacija: Djeca starija od 11 godina već su kompetentnija u svome razmišljanju. Mogu analizirati kroz apstraktnu i formalnu logiku. Mogu naučiti apstraktne pojmove kao što su algebra ili geometrija. Ovo objašnjava ulogu abakusa u intelektualnom razvoju djece.

Konstruktivizam u program ALOHA Mentalne Aritmetike

U programu ALOHA Mentalne Aritmetike, djeca prvo uče računske operacije na abakusu, a zatim ih izvode te operacije vizualizirajući  svoj „unutrašnji abakus“, odnosno u glavi.

Uz kontinuiranu vježbu, polaznici programa ALOHA će potpuno svladati aritmetičke vještine poput zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja – što su ključne vještine za učenje viših razina matematike. Vježbanje tih aritmetičkih vještina radi se kroz posebne zadatke, kao što su npr. nastavi dodavati 2, 3 itd. Takvi zadatci djeci pomažu da bolje razumiju abakus, a zatim i brojeve.

Uz to, učenici u ALOHA programu znaju analizirati kako mogu primijeniti sva osnovna pravila abakusa kako bi obavljali aritmetičke operacije koristeći stupce jedinica, desetica, stotica itd. Važno je napomenuti da je za sve operacije na abakusu potrebna numerička pismenost do 9 i tablica množenja.

Teorija igre u programu ALOHA Mentalne Aritmetike

Različite aktivnosti ALOHA programa omogućavaju djeci da uče kroz igru, tzv. gamification. Učenje kroz igru je djeci zanimljivije i manje stresno. Aktivnosti koje se koriste u ALOHA programu motiviraju djecu i drže ih zainteresiranima. Istraživanje je pokazalo da postoji pozitivna veza između razine motivacije i učinkovitog učenja. Igre su korisne za razvijanje timskog duha i međusobnih socijalnih veza, budući da se često izvode u grupama.

Mnoge aktivnosti ALOHA programa slijede pristup igre:

 • Učenje abakusa je kao igranje „igre sa kuglicama“
 • Postoje i aktivnosti koje su djeci zabavne i izazovne, a razvijaju aktivno slušanje, pažnju i koncentraciju
 • Igre koje djeca u ALOHA programu igraju napravljene su da potiču kreativnost, sposobnost vizualizacije, aktivnog slušanja, koncentracije itd. Oblici igre variraju od paralelne igre (parallelplay), asocijativne igre (associateplay), sve do zajedničke kooperativne igre (cooperateplay) (nekoliko oblika igre prema Partenu), ovisno o interesu i angažmanu djece.

Temeljem akcijskog istraživanja, promatranja i povratnih informacija roditelja i učitelja, sljedeće se može navesti kao koristi igre u pedagogiji programa ALOHA Mentalne Aritmetike:

 • Fizičko-biološki aspekt: Ima pozitivan učinak na mobilnost, reflekse, spretnost, koordinaciju i osjetila učenika.
 • Socijalno-emotivni aspekt: poboljšava spontanost, socijaliziranje, sreću, izražavanje pozitivnih i negativnih osjećaja, poznavanje vlastitih interesa, rješavanje konflikata, i građenje samopouzdanja.
 • Verbalno-kognitivni aspekt: Pokreće imaginaciju, mentalnu agilnost, pamćenje, pažnju, kreativno razmišljanje, dobre vještine komunikacije, interpretaciju stečenog znanja, logičko razmišljanje, slijeđenje uputa itd.
 • Akademski aspekt: Pomaže usvajanju pojmova, naročito u čitanju, pisanju i matematici, u čemu mnoga djeca imaju poteškoća.

 ALOHA Mentalna aritmetika: Jedinstven program

Program se sastoji od dva dijela:

A:  Računanje na abakusu

Proces učenja gotovo svake vještine može se podijeliti u 3 faze: kognitivna faza, faza fiksacije i autonomna faza.

U slučaju računanja na abakusu, proces se može dalje podijeliti na slijedećih 7 faza:

 1. Kognitivna faza
 2. Faza usvajanja
 3. Faza vježbanja
 4. Faza svladavanja
 5. Faza učvršćivanja
 6. Autonomna faza
 7. Faza ekspresije

B:  Mentalna aritmetika abakusa

U metodi korištenja kuglica, koristi se zamišljeni abakus kako bi izračunali pojedine zadatke. Učenici pomiču kuglice u glavi kako bi izvodili računske operacije. Zahvaljujući razvoju neuroznanosti i izumu aparata koji mogu precizno mjeriti tok krvi u mozgu, novija istraživanja su dokazala da je metoda mentalnog računanja na abakusu iznimno učinkovita za aktivaciju desne polutke mozga.

Imamo aktivnosti za poboljšanje svake faze učenja.

Koristi i poboljšanja koje nosi program ALOHA Mentalne Aritmetike

Rezultati istraživana „The Impact of Abacus Learning of Mental Arithmetic on Cognitive Abilities of Children“ doktorice K. Vasuki, pokazali su da program ALOHA Mentalne Aritmetike donosi sljedeće koristi za učenike:

 • Brzo i točno rješavanje matematičkih operacija
 • Sposobnosti pažnje i koncentracije
 • Povećanje kapaciteta za vizualizaciju i kreativnost
 • Vještine slušanja i primjećivanja
 • Fotografsko pamćenje i prostorna orijentacija
 • Samopouzdanje
 • Analitičke vještine

Koristi za akademska postignuća djece

Kad djeca imaju veću razinu pažnje i koncentracije, dobre sposobnosti rješavanja problema, te bolje radno i asocijativno pamćenje, onda će ostvarivati bolje akademske rezultate. Tome pridonose i kreativnost, konceptualizacija i prostorna orijentacija.

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Klikom na gumb "Slažem se" prihvaćate kolačiće u skladu s našom Politikom kolačića.